Договір Публічної Оферти

Сервіс «it-decision.com», іменований надалі ВИКОНАВЕЦЬ, пропонує на викладених нижче умовах будь-якій юридичній та фізичній особі, що іменується надалі ЗАМОВНИК, послуги, перелік та розмір оплати яких вказані на сайті https://it-decision.com.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. «It-decision.com» – сукупність апаратних пристроїв та програмного забезпечення, що належить ВИКОНАВЦЮ, та дозволяє йому обробити SMS та Viber повідомлення: зберігати їх до моменту відправки, відправляти на Мобільні термінали Абонентів, отримувати з Мобільних терміналів Абонентів, вести облік та статистику по вихідним та вхідним SMS–повідомленням.

1.2. «Особистий кабінет» – багатофункціональний веб–інтерфейс ЗАМОВНИКА в Сервісі «it-decision.com», що знаходиться за адресою https://it-decision.com, доступ до якого здійснюється після авторизації –введення логіну та паролю. В «Особистому кабінеті» ЗАМОВНИК здійснює відправку або отримання SMS – повідомлення, проглядає статистику, слідкує за станом Електронного рахунку, тощо.

1.3. «SMS –повідомлення» – коротке текстове повідомлення (до 160 символів латиницею та до 70 символів кирилицею), яке може бути відправлене та прийняте Мобільним Терміналом Абонента.

1.4. "Viber-повідомлення" – повідомлення через месенджер Viber. На відміну від SMS, повідомлення Viber може містити картинку, кнопку і до тисячі символів тексту.

1.5. «Електронний рахунок» - сума, що відображає В Особистому кабінеті поточний баланс ЗАМОВНИКА, а саме різницю між грошовими коштами внесеними ЗАМОВНИКОМ в якості передплати, і вартість вже наданих ВИКОНАВЦЕМ послуг. В разі від’ємного значення, показує належну до сплати заборгованість ЗАМОВНИКА перед ВИКОНАВЦЕМ, за надані ВИКОНАВЦЕМ послуги.

1.6. «Позика» - безпроцентна позика (в розумінні ст.1046 ЦК України) надається Виконавцем на користь Замовника в рамках Договору. Позика надається в рамках погодженого ліміту, та підлягає поверненню (сплаті) в кінці календарного місяця.

1.7. «СПАМ» - розсилка SMS-повідомлень рекламного характеру, здійснена на Мобільні Термінали Абонентів без попередньої згоди Абонентів, а також розсилка, що вводить Абонентів в оману відносно змісту SMS-повідомлень або їх відправника.

1.8. «Абонент» - фізична або юридична особа, що користується послугами рухливого радіотелефонного зв'язку одного з Операторів зв'язку.

1.9. «Адреса відправника» – цифро-буквений підпис, який ЗАМОВНИК привласнює SMS-повідомленню при відправці його на Мобільний Термінал Абонента.

1.10. «Оператор зв'язку» - юридична особа, що надає послуги рухливого радіотелефонного зв'язку.

1.11. «Мобільні термінали» - технічні засоби, що дозволяють користуватися послугами рухливого радіотелефонного зв'язку.

1.12. «E-mail» - адреса електронної пошти, вказана в розділі «Адреси і реквізити Сторін», по якому Сторони можуть або зобов'язані обмінюватися значимою інформацією у рамках Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В рамках Договору ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ наступні послуги: розсилку SMS-повідомлень та Viber-повідомлень на Мобільні термінали Абонентів, прийом SMS-повідомлень (там де це можливо) та Viber-повідомлень з мобільних терміналів Абонентів,  (далі по тексту Договору «Послуги») через Сервіс It-decision.com відповідно до Правил надання Послуг (Додаток 1 до Договору).

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1 ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний:

3.1.1. Надати ЗАМОВНИКУ Послуги відповідно до Правил надання Послуг (Додаток 1 до Договору).

3.1.2. При надходженні коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ за Послуги по Договору, зарахувати отриману суму на Електронний рахунок ЗАМОВНИКА, за винятком випадків, обумовлених у п.4.3. Договору.

3.1.3. Забезпечити цілодобову щоденну працездатність Сервісу It-decision.com протягом терміну дії Договору, за винятком випадків виникнення проблем з електроживленням, пожежею, терористичним актом та іншими обставинами непереборної сили, настання яких ВИКОНАВЕЦЬ не міг передбачити або запобігти.

3.1.4. Забезпечити ЗАМОВНИКУ доступ до його Особистого кабінету за допомогою надання логіна і пароля.

3.1.5. Відображати в Особистому кабінеті ЗАМОВНИКА інформацію щодо зарахування платежів, стан Електронного рахунку, статус кожного переданого SMS-повідомлення та Viber-повідомлення, та інші дані в рамках надання Послуг за Договором.

3.1.6. Надавати Послуги у відповідності до норм чинного законодавства України, та інших країн, в які виконується розсилка SMS-повідомлень та Viber-повідомлень, а також відповідно до норм міжнародного права.

3.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний:

3.2.1. Дотримуватися вимог чинного законодавства України при виконанні Договору щодо використання Послуг, та вимог законодавства інших країн, в які виконується розсилка SMS-повідомлень та Viber-повідомлень, а також норм міжнародного права.

3.2.2. ЗАМОВНИК зобов'язується відшкодувати ВИКОНАВЦЮ шкоду (збитки), заподіяну різними виплатами, які можуть бути стягнуті з ВИКОНАВЦЯ через порушення ЗАМОВНИКОМ в ході виконання Договору чинного законодавства України або законодавства інших країн, в які виконувалася розсилка SMS-повідомлень, а також норм міжнародного права, а також претензій до достовірності та змісту SMS-повідомлень, що розсилаються через Сервіс It-decision.com, за умови надання ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ відповідних документів, що свідчать про заподіяння ВИКОНАВЦЮ зазначеної шкоди (збитку).

3.2.3. Не присвоювати SMS-повідомленням та Viber-повідомленням в якості Адреси відправника найменування будь – якої  юридичної особи (оператора мобільного зв'язку, банківських, страхових установ, державних та урядових установ і т.д.), до якої ЗАМОВНИК не має відношення, за винятком випадків, коли правомірність використання подібної Адреси відправника документально підтверджена самою юридичною особою.

3.2.4. Не використовувати підключення до Сервісу It-decision.com:

- для організації СПАМу;

- для навмисної передачі SMS-повідомлень та Viber-повідомлень, які можуть привести до порушення працездатності Сервісу It-decision.com;

- для передачі SMS-повідомлень та Viber-повідомлень образливого чи наклепницького характеру, SMS-повідомлень та Viber-повідомлень, що розпалюють національну, расову або релігійну ворожнечу, SMS-повідомлень та Viber-повідомлень порнографічної спрямованості;

- для передачі SMS-повідомлень та Viber-повідомлень, що вводять Абонентів в оману, наприклад, відправлених від чужого імені або повідомляють неправдиву інформацію, а також не сприятиме можливим спробам подібного використання підключення до Сервісу It-decision.com від імені ВИКОНАВЦЯ третіми особами.

3.2.5. Строго дотримуватися Правил надання Послуг (Додаток 1 до Договору).

3.2.6. Своєчасно оплачувати Послуги ВИКОНАВЦЯ.

3.3. ВИКОНАВЕЦЬ має право:

3.3.1. Блокувати Особистий кабінет ЗАМОВНИКА при розсилці останнім SMS-повідомлень та Viber-повідомлень, які порушують будь-який з пунктів: 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 даного Договору.

3.3.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право відмовити ЗАМОВНИКУ у привласненні Адреси відправника, якщо визнає, що дана Адреса відправника може вплинути на репутацію сторонніх осіб або організацій, наприклад, назву компанії або номер телефону, до яких ЗАМОВНИК не має відношення.

3.3.3. В разі зміни тарифів на надання послуг зв'язку Операторами, в результаті чого змінюються витрати ВИКОНАВЦЯ, пов'язані з виконанням Договору, ВИКОНАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг, передбачену Договором, повідомивши ЗАМОВНИКА про застосування нових цін не менш, ніж за 5 (п'ять) календарних днів для українських, казахських Операторів і за 1 (один) календарний день для інших Операторів до набрання чинності зазначених змін.

3.3.4. ВИКОНАВЕЦЬ має право призупинити надання Послуг у випадку невиконання ЗАМОВНИКОМ зобов'язань по оплаті, передбачених п.4.2. даного Договору.

3.3.5. ВИКОНАВЕЦЬ має право розміщувати логотип, фірмове найменування або товарний знак ЗАМОВНИКА на своєму сайті. Для отримання зазначених матеріалів ВИКОНАВЕЦЬ має право використовувати відкриті джерела, або матеріали надані ЗАМОВНИКОМ.

3.4. ЗАМОВНИК має право:

3.4.1. Вимагати від ВИКОНАВЦЯ надання Послуг відповідно до умов Договору та Правилами надання Послуг.

3.4.2. Отримувати в Особистому кабінеті інформацію про стан Електронного рахунку, про зарахування платежів, деталізацію за видатками за фактично надані ВИКОНАВЦЕМ Послуги, інформацію по кожному переданому та/або прийнятому SMS-повідомленню та Viber-повідомленню.

3.4.3. Отримати Позику у межах узгодженого Сторонами ліміту.

3.4.4. У разі невиконання або неналежного виконання ВИКОНАВЦЕМ обов'язків щодо надання Послуг, в односторонньому порядку розірвати Договір, повідомивши ВИКОНАВЦЯ не пізніше, ніж за 5 (п'ять) днів до передбачуваної дати розірвання Договору.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. ЗАМОВНИК оплачує Послуги, що надаються за договором, відповідно до Тарифів, погоджених Сторонами.

4.2. Оплата Послуг за Договором проводиться шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ на підставі рахунків, виставлених ВИКОНАВЦЕМ, протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання рахунку, або онлайн в особистому кабінеті.

4.3. У разі розірвання Договору раніше дати закінчення його терміну дії, внесені ЗАМОВНИКОМ в якості авансу грошові кошти, які відображаються як невикористані на Електронному рахунку, повертаються ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання ВИКОНАВЦЕМ повідомлення з проханням повернути гроші у зв'язку з розірванням Договору за реквізитами ЗАМОВНИКА.

4.4. Оплата за всі Послуги, що надаються ЗАМОВНИКУ, здійснюється в національний валюті України - гривні.

4.5. Основою для взаєморозрахунків між Сторонами служать дані білінгу ВИКОНАВЦЯ. У разі виявлення розбіжностей звітних даних Сторін менш ніж на 3%, розрахунки вважаються врегульованими, і за розрахункову величину приймаються дані ВИКОНАВЦЯ.

4.6. ВИКОНАВЕЦЬ оформляє і направляє ЗАМОВНИКУ поштовим відправленням або кур'єрською службою на поштову адресу, вказану у розділі 12 Договору, завірені зі свого боку підписом уповноваженої особи ВИКОНАВЦЯ та печаткою Акт про надані послуги і рахунок не пізніше 10 (десяти) календарних днів після закінчення кожного календарного місяця, при необхідності. Для прискорення документообігу можливий попередній обмін копіями факсом або E-mail, що не звільняє Сторони від обміну оригіналами документів.

4.7. У разі виявлення розбіжностей у звітних даних Сторін більш ніж на 3%, ЗАМОВНИК направляє ВИКОНАВЦЮ претензію в письмовому вигляді рекомендованим листом з повідомленням про вручення із додатком деталізованого звіту з попереднім повідомленням за E-mail. У разі згоди ВИКОНАВЦЯ з претензією ЗАМОВНИКА, Сторонами вносяться узгоджені зміни до Акт та / або рахунка для оплати. У разі незгоди ВИКОНАВЦЯ з претензією ЗАМОВНИКА, Сторони проводять звірку з метою визначення причини розбіжностей і подальшого узгодження обсягу Послуг.

4.8. У разі, якщо ЗАМОВНИК не висуває письмових заперечень проти прийняття послуг та підписання Акту протягом 1 (одного) календарного місяця з моменту отримання Акту від ВИКОНАВЦЯ, Акт про надані послуги вважається прийнятим і підписаним ЗАМОВНИКОМ в останній день зазначеного місячного терміну.

4.9. Абонплата. Рахунки за надані послуги та використання Імені відправника, на наступний звітний період, ЗАМОВНИК сплачує перерахуванням грошових коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ або шляхом поповнення Електронного рахунку.

4.10. ЗАМОВНИК має право відмовитись від користування Іменем відправника у наступному звітному періоді, або зупинити використання Імені відправника на невизначений термін, не більше, ніж 3 рази на рік. В такому випадку, ЗАМОВНИК зобов'язаний повідомити ВИКОНАВЦЯ, на електронну адресу та за телефонним номером, про відмову або зупинку користування Іменем відправника, до 15-го числа (включно) поточного звітного періоду. В такому випадку, права ЗАМОВНИКА на використання Імені відправника анулюються або припиняються, на вказаний ЗАМОВНИКОМ термін, в наступному звітному періоді.

4.11. У разі, якщо ЗАМОВНИК не перерахував кошти для використання Viber-повідомлень в наступному звітному періоді, і не повідомив про зупинку або анулювання використання Імені відправника, ВИКОНАВЕЦЬ має право зняти кошти, у розмірі 6000 (шість тисяч) гривень, с Електронного рахунку ЗАМОВНИКА 15-го числа, та автоматично зарахувати на баланс відправника, які стануть доступними для використання з 1-го числа наступного звітного періоду.

4.12. ВИКОНАВЕЦЬ має право анулювати можливість здійснювати ЗАМОВНИКОМ використання Viber повідомлень в тому випадку, якщо, на 16-е число поточного звітного періоду, не була здійснена оплата за використання Імені відправника на наступний місяць, або, недостатньо коштів на Електронному рахунку ЗАМОВНИКА для сплати встановленого місячного мінімального ліміту використання – 6000 (шість тисяч) гривень.

4.13. Відправка Транзакційного Viber-повідомлення можлива лише після погодження шаблону такого повідомлення компанією Viber. Для отримання інформації про деталі та порядок реєстрації шаблонів Транзакційних Viber-повідомлень Замовник має звернутися до Виконавця будь-яким зручним для нього способом.  При відправці повідомлення  без погодження, вартість одного повідомлення буде тарифікуватись по 5 грн.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Всі умови Договору, а також будь-яка інформація і дані, отримані Сторонами у зв'язку з виконанням Договору, є суворо конфіденційними і не підлягають розголошенню та передачі третім особам, за винятком випадків, коли доведення такої інформації до відома компетентних органів є обов'язковим за законом.

5.2. Сторони зобов'язуються зберігати отриману інформацію в суворій конфіденційності і вживати всі можливі дії для її захисту не в меншій мірі, ніж ті дії, які кожна із Сторін вживає для захисту власної інформації.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором, вони несуть відповідальність згідно з умовами цього Договору та чинного законодавства України.

6.2. При невиконанні однією із Сторін зобов'язань, передбачених Договором, вона зобов'язується відшкодувати потерпілій Стороні прямі документально підтверджені збитки.

6.3. За порушення ЗАМОВНИКОМ строків оплати послуг, наданих за Договором, ЗАМОВНИК сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за період, в який тривало порушення, за кожний день прострочення платежу, з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення і з обліком 3% річних від простроченої суми.

6.4. Відповідальність за зберігання пароля і недоступність пароля до Особистого кабінету третім особам повністю несе ЗАМОВНИК. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності перед ЗАМОВНИКОМ за будь-які збитки, понесені ЗАМОВНИКОМ у зв'язку з втратою пароля або доступністю пароля третім особам, що сталася з вини ЗАМОВНИКА.

6.5. Відповідальність за зміст SMS-повідомлень і присвоєння Адреси відправника несе сам ЗАМОВНИК. В рамках Договору ВИКОНАВЕЦЬ забезпечує через Сервіс It-decision.com відправку SMS-повідомлень в їх незмінному змісті і обсязі, у зв'язку з цим відповідальність за включення в SMS-повідомлення відомостей і даних, що суперечать чинному законодавству, покладається на ЗАМОВНИКА.

6.6. При надходженні ВИКОНАВЦЮ інформації про порушення ЗАМОВНИКОМ будь-якого з пунктів 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 Договору ВИКОНАВЕЦЬ, при необхідності, призупиняє надання Послуг, повідомляє ЗАМОВНИКА і проводить внутрішнє розслідування з залученням ЗАМОВНИКА.

6.7. Якщо факт порушення буде підтверджено, ВИКОНАВЕЦЬ має право за своїм вибором:

- розірвати Договір в односторонньому порядку;

- після консультацій з ЗАМОВНИКОМ відновити надання Послуг.

6.8. Якщо факт порушення не буде підтверджено, то ВИКОНАВЕЦЬ відновлює надання Послуг з перерахунком в рахунок подальших платежів вартості не наданих, але сплачених Послуг за Договором.

6.9. За Договором можуть відшкодовуватися тільки реальні (документально підтверджені) збитки, упущена вигода не відшкодовується за жодних обставин.

6.10. Сплата штрафних санкцій, а також відшкодування збитків не звільняє винну сторону від виконання своїх обов’язків за цим Договором.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання з’явилося наслідком обставин нездоланної сили, що виникла після укладення договору в результаті подій надзвичайного характеру, яких сторони не могли ні передбачати, ні запобігти розумними мірами.

7.2. До обставин нездоланної сили відносяться події, на які Сторони не можуть впливати і за виникнення яких не несуть відповідальності, а саме: стихійні лиха, пожежі, воєнні дії, цивільні безладдя, урядові постанови або розпорядження державних органів, що перешкоджають реалізації предмета даного договору, тощо.

7.3. Форс-мажор продовжує строки виконання зобов’язань за цим договором, відповідно до часу, протягом якого будуть діяти ці обставини або їх наслідки.

7.4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за договором внаслідок вище обговорених непередбачених обставин, повинна не пізніше 48 годин повідомити іншу Сторону як про початок, так і про припинення дії цих обставин.

7.5. Якщо стан невиконання зобов’язань, що випливають з договору, триває більше шести місяців і немає підстави передбачати припинення цих обставин протягом не більше шести місяців, то кожна із Сторін має право розірвати даний договір в односторонньому порядку, сповістивши про це іншу Сторону.

7.6. Наявність і строки дії форс-мажорних обставин підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України.

8. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ СТОРІН У РАЗІ МОЖЛИВИХ ПРЕТЕНЗІЙ.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Претензії ЗАМОВНИКА щодо надання Послуг приймаються Виконавцем до розгляду в письмовому вигляді на електронну пошту, факс або поштову адресу ВИКОНАВЦЯ. Термін розгляду претензій Замовника складає не більше 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання претензії.

8.2. У разі направлення ВИКОНАВЦЮ письмового або усного звернення, претензії, скарги, приписи з приводу змісту SMS-повідомлень, переданих ЗАМОВНИКОМ при використанні обладнання ВИКОНАВЦЯ, якщо таке звернення надійшло від Абонента, Оператора або інших зацікавлених осіб, ВИКОНАВЕЦЬ негайно передає інформацію, що надійшла ЗАМОВНИКУ, який в свою чергу в термін не більше 10 (десяти) робочих днів проводить перевірку обґрунтованості звернення і дає офіційну відповідь ВИКОНАВЦЮ за даним зверненням.

8.3. До моменту завершення перевірки обґрунтованості звернення ВИКОНАВЕЦЬ вживає такі тимчасові обмежувальні заходи з метою мінімізації можливого збитку, викликаного зверненням:

 - вимагає від ЗАМОВНИКА негайної зупинки передачі SMS-повідомлень, які порушують будь-який з пунктів 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 Договору.

 - включає фільтри, що блокують проходження SMS-повідомлень забороненого Договором змісту, налаштовані на відповідні ідентифікатори адрес відправників та / або фрагменти текстів.

8.4. У випадку, коли однією із Сторін була зафіксована розсилка заборонених Договором SMS-повідомлень, але звернень від Абонентів, інших Операторів чи інших зацікавлених осіб не надходило, Сторона, що зафіксувала випадок, зобов'язана негайно повідомити іншу Сторону та ініціювати прийняття обмежувальних заходів протягом 24 годин згідно п. 8.3 Договору.

8.5. З метою прискорення розслідування та підвищення його об'єктивності Сторони зобов'язуються, в мінімально можливі терміни, надавати один одному необхідні матеріали (зміст, точний час і напрями, за якими йшла передача заборонених Договором SMS-повідомлень, звідки надійшло звернення, його характер, тощо).

8.6. У разі виявлення порушень, зазначених у зверненні Абонента або іншої зацікавленої особи, ЗАМОВНИК вживає всіх заходів по негайному усуненню порушень.

8.7. Обмежувальні заходи, прийняті ВИКОНАВЦЕМ, знімаються після усунення порушення, якщо таке було виявлено, або після підтвердження того, що факт порушення був відсутній.

8.8. ВИКОНАВЕЦЬ в односторонньому порядку визнає звернення обґрунтованим, якщо ЗАМОВНИКОМ порушені терміни офіційної відповіді на звернення зазначені в п. 8.2. Договору.

8.9. Для прискорення роботи над зверненням Абонента або іншої зацікавленої особи допускається обмін документами між ВИКОНАВЦЕМ і ЗАМОВНИКОМ по факсу та / або електронної пошти відповідно до контактною інформацією, вказаною в розділі 12 Договору, за умови негайного направлення оригіналів документів поштою.

8.10. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договір може бути розірваний ВИКОНАВЦЕМ в односторонньому порядку у разі порушення ЗАМОВНИКОМ одного з пунктів Договору: 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6. – Договір вважається розірваним з наступного робочого дня з моменту підтвердження факту порушення, про що ВИКОНАВЕЦЬ в письмовій формі та / або електронною поштою повідомляє ЗАМОВНИКА.

В цьому випадку ВИКОНАВЕЦЬ блокує Особистий кабінет ЗАМОВНИКА і повертає останньому грошові кошти з Електронного рахунку, якщо такі були на момент розірвання Договору, за реквізитами ЗАМОВНИКА протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання вимоги про повернення від ЗАМОВНИКА.

9.2. ЗАМОВНИК має право в будь-який момент відмовитися від Послуг Виконавця та розірвати Договір в односторонньому порядку.

9.3. Розірвання Договору не звільняє Сторони від обов'язку повного погашення заборгованості, у разі її наявності, за весь період до дати розірвання Договору. Погашення/повернення заборгованості проводиться протягом 5 (п'яти) робочих днів після розірвання Договору.

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

10.1. Договір і всі Додатки до нього повністю вичерпують домовленість між Сторонами з питання надання Послуг.

10.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.3. У разі неможливості надання Послуг за Договором ВИКОНАВЕЦЬ письмово повідомляє про це ЗАМОВНИКА та здійснює повернення грошових коштів з Електронного рахунку ЗАМОВНИКА, якщо такі були на момент повідомлення, протягом 10 (десяти) робочих днів.

Додаток №1

ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. ВИКОНАВЕЦЬ надає послуги ЗАМОВНИКУ у рамках Особистого кабінету в Сервісі It-decision.com.

2. ЗАМОВНИК реєструє Особистий кабінет в Сервісі It-decision.com, що знаходиться за адресою http://It-decision.com

3. При реєстрації Особистого кабінету ЗАМОВНИК вказує авторизаційні дані: персональний логін і пароль для входу в Особистий кабінет.

4. ЗАМОВНИК ініціює надання послуг шляхом передачі команди на відправку SMS-повідомлень та Viber-повідомлень через WEB-інтерфейс Особистого кабінету або через протоколи передачі даних: HTTP, HTTPS (SSL), SMPP. Детальний опис протоколів передачі даних доступний на сайті http://It-decision.com

5. Списання засобів з Електронного рахунку у розмірі вартості SMS-повідомлення та Viber-повідомлення, відбувається при відправці ЗАМОВНИКОМ кожного SMS-повідомлення та Viber-повідомлення через Сервіс It-decision.com.

6. Моментом відправки SMS-повідомлення та Viber-повідомлення та відповідного списання грошових коштів з Електронного рахунку ЗАМОВНИКА вважається момент його доставки Сервісом It-decision.com до Оператора Зв'язку для передачі на Мобільні термінали Абонентів.

7. SMS-повідомлення містить інформацію в цифровому, текстовому форматі розміром до 160 латинських символів або до 70 нелатинських символів, а також кожна частина злитного повідомлення розміром до 140 байт. Завершальні фрагменти злитних повідомлень розміром менш ніж 140 байт вважаються окремими повідомленнями. У разі відправки декількох злитних повідомлень довжина кожного з яких складає 153 латинських або 67 нелатинських символів у зв'язку з необхідністю додавання заголовка для об'єднання SMS-повідомлень в одне повідомлення на Мобільному терміналі Абонента.

8. При відправці десяти і більше злитних SMS-повідомлень в одному повідомленні ВИКОНАВЕЦЬ не гарантує ЗАМОВНИКУ коректність їх доставки Абонентові. ВИКОНАВЕЦЬ також не гарантує коректність доставки Абонентові SMS-повідомлень при умові його знаходження в Роумінгу.

9. Viber-повідомлення містить інформацію в цифровому, текстовому форматі розміром до 1000 символів, а також  може містити картинку і кнопку з активним посиланням на відповідний веб-ресурс.

Ми використовуємо файли cookie на нашому сайті, щоб бачити, як ви взаємодієте з ним. Приймаючи, ви погоджуєтесь на використання таких файлів cookie. Політика Cookies